Hamburger Veermaster
- Ick heff mol en Hamborger Veermaster sehn -

 

 

Ick heff mol en Hamborger Veermaster sehn, to my hoo-dah, to my hoo-dal!
De Masten so scheef as den Schipper sien Been, to my hoo-dal! hoo-dah, hoo-dah ho!
Blow boys blow for Californio there is plenty of gold so I've been told on the banks of Sacramento.

 

Dat Deck weur vun Isen, vull Schiet und vull Schmeer.
"Rein Schipp" weur den Käpten sein größtet Pläseer.

 

Dat Logis weur vull Wanzen, de Kombüs weur vull Dreck,
De Beschüten, de leupten von sülben all weg.

 

Dat Soltfleesch wur greun, un de Speck weur vull Moden,
Köm gäv dat bloß an Wiehnachtsobend.

 

Un wulln wi mol seiln, ich segg dat jo nur,
Denn leup he dree vorut und veer wedder retur.

 

As dat Schipp weur, so weur ok de Kaptein,
De Lud for dat Schipp weurn ok blot schangheit